Algemene voorwaarden in relatie tot adverteren tijdschrift Babyopkomst 2021

1.Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben onderstaande begrippen (voor zover in deze Algemene Voorwaarden geschreven met een hoofdletter) de volgende betekenis:

 1. Adverteerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een Mediabureau een Opdracht plaatst bij Bakerbros;
 2. Advertentie: de reclame uiting of -boodschap ten behoeve van een Adverteerder;
 3. Advertentie: de reclame uiting of -boodschap ten behoeve van een Adverteerder;
 4. Advertentiecontract: elke overeenkomst tussen Bakerbros en Adverteerder of Mediabureau, aangegaan ter zake de levering van Diensten;
 5. Advertentiemateriaal: materiaal waarmee een Advertentie wordt samengesteld;
 6. Advertorial: reclame uiting of -boodschap met een redactioneel en commercieel karakter;
 7. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Advertentie Voorwaarden;
 8. Diensten: de door Bakerbros aan Adverteerder op basis van de Opdracht te leveren diensten. Onder de Diensten wordt in ieder geval verstaan: de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van een Advertentie of andere promotionele uiting in een tijdschrift, op een Website of via een ander medium van Bakerbros, dan wel een medium waarbij Bakerbros gerechtigd is via dat medium de betreffende Diensten te leveren, daaronder mede begrepen het plaatsen van links naar andere websites of ander medium op een Website, het ontwikkelen van sponsor en advertentiecampagnes, het genereren van bezoek aan bepaalde websites of ander medium via een Website, een tijdschrift of ander medium, de sponsoring van door Bakerbros georganiseerde evenementen;
 9. Herplaatsing: elke volgende levering van een Dienst met betrekking tot dezelfde Advertentie;
 10. Inleverdatum: uiterste datum waarop Bakerbros nog druk gereed materiaal van Adverteerder voor een specifieke advertentieplaatsing accepteert;
 11. Mediabureau: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroepshalve of bedrijfsmatig krachtens last of volmacht van een Adverteerder met Bakerbros een Advertentiecontract sluit en als zodanig de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden mede voor zichzelf aanvaardt;
 12. Opdracht: de opdracht tot verlening van Diensten;
 13. Opdrachtgever: Adverteerder en, indien de Opdracht door bemiddeling door een Mediabureau is geplaatst, het Mediabureau;
 14. Optie: bevestigd voornemen van de Adverteerder tot het afnemen van Diensten;
 15. Partijen: Opdrachtgever en Bakerbros tezamen;
 16. Plaatsingskosten: de door de Opdrachtgever na aftrek van kortingen, netto verschuldigde vergoeding voor de geleverde Diensten exclusief productiekosten;
 17. Bakerbros: is een handelsnaam van M-Joy BV, gevestigd te Ouderkerk aan de Amstel, Scholekster 13 1191TM. Kvk 34252900;
 18. Sluitingsdatum: uiterste datum waarop Bakerbros nog Opdrachten van Adverteerder voor specifieke te leveren Diensten accepteert;

2.Tarieven

 1. Op ieder advertentiecontract en iedere opdracht zijn van toepassing de tarieven die door Bakerbros op het moment van totstandkoming van de overeenkomst worden gehanteerd met betrekking tot plaatsing van advertenties.
 2. Bakerbros behoudt zich het recht voor de tarieven te herzien. Indien een dergelijke prijsherziening ook doorgevoerd zal worden voor de advertenties krachtens reeds afgesloten advertentiecontracten en voor verstrekte opdrachten, voor zover zij nog niet zijn geplaatst, heeft de opdrachtgever het recht het restant zonder bijbetaling te annuleren.

3.Oplage

 1. Opdrachtgever betaalt per tijdschrift voor een van tevoren in contract aangegeven oplage. Als blijkt dat de oplage lager is dan in contract aangegeven, dan ontvangt de opdrachtgever op de netto gefactureerde omzet een restitutie van 100% van het totale procentueel verschil tussen de verwachte oplage en de werkelijk gerealiseerde oplage, zodra dit verschil meer dan 10% bedraagt.

4. Contracten

 1. Behoudens uitdrukkelijk anders bepaalt in het advertentiecontract, gaat het contract in op de datum van uitgifte van het tijdschrift Babyopkomst, of het moment waarop een advertentie is geplaatst op de website als deze datum vroeger ligt dan uitgifte van het tijdschrift of als er alleen een overeenkomst voor online adverteren is overeengekomen.
 2. Indien de opdrachtgever op enig moment gedurende de looptijd van het contract de advertentieruimte online wenst uit te breiden, kan de opdrachtgever Bakerbros schriftelijk (via mail en tijdig) om uitbreiding van de overeengekomen advertentieruimte verzoeken. Het op de uitbreiding van toepassing zijnde tarief is het door Bakerbros op het moment van totstandkoming van de uitbreidingsovereenkomst gehanteerde tarief. Het tarief ingaan op het moment van plaatsing online van de extra advertentieruimte.

5. Plaatsingen

 1. Bakerbros behoudt zich te allen tijde het recht voor om plaatsing van advertenties te weigeren, die niet voldoen aan de bepalingen van: Nederlandse Reclame Code, de aanwijzingen en aanbevelingen van de Stichting Reclame Code, de Code voor de Publieksreclame voor Geneesmiddelen en de Code voor de Aanprijzing van K.O.A.G./KAG en de WHO, onverminderd gehoudenheid van de opdrachtgever jegens Bakerbros om de gecontracteerde advertentieruimte te betalen. Bakerbros is tevens te allen tijde gerechtigd om plaatsing van advertenties te weigeren in geval van technische bezwaren, afkeuring van de inhoud, aard, strekking of vorm der opgegeven advertenties alsmede bij redenen van principiële aard in verband met de uitgave van de kant van Bakerbros.
 2. Bij annulering door opdrachtgever van enige opdracht of reservering na het verstrijken van de annuleringstermijn, is Bakerbros gerechtigd om aan opdrachtgever de plaatsingskosten in rekening te brengen.

6. Materiaal

 1. Het advertentiemateriaal, vergezeld van de desbetreffende plaatsingsopdracht, moet in elk geval in het bezit van Bakerbros zijn gedurende de periode vanaf de door Bakerbros vastgestelde uiterste inleverdatum, vastgesteld in de overeenkomst, tot aan de verschijningsdatum van de betrokken uitgave. Bakerbros behoudt zich het recht voor om advertentiemateriaal dat na de uiterste inleverdatum in het bezit van Bakerbros is gekomen, niet in behandeling te nemen en/of te plaatsen, onverminderd haar recht op vergoeding van de plaatsingskosten.
 2. Bakerbros streeft naar een zo goed mogelijke weergave van het ingezonden materiaal, maar kan geen exacte reproductie garanderen. De opdrachtgever moet rekening houden met de mogelijkheid van druk- en kleurafwijkingen.
 3. Indien een opdrachtgever aan Bakerbros niet tijdig, niet goed reproduceerbaar, incompleet materiaal en/of materiaal ongeschikt voor de reproductiemethode van het betrokken medium levert, heeft Bakerbros het recht aan opdrachtgever de hierdoor veroorzaakte extra kosten in rekening te brengen.
 4. Eventuele klachten ten aanzien van advertentieplaatsingen over onder andere de wijze van reproduceren en/of kleurkwaliteit dienen binnen 30 dagen na verschijningsdatum van het tijdschrift of plaatsing online schriftelijk (mail) aan Bakerbros ter kennis te zijn gebracht. Voor de advertentieplaatsingen waarvan het advertentiemateriaal na de uiterste inleverdatum aan Bakerbros ter beschikking wordt gesteld, worden indien plaatsing nog mogelijk is, claims over de wijze van reproduceren en/of kleurkwaliteit door Bakerbros hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

7. Betaling

 1. Betaling van ter plaatsing opgegeven advertenties dient vooraf te geschieden, tenzij anders met de opdrachtgever is overeengekomen. Alle betalingen moeten binnen dertig dagen na ontvangst van de nota geschieden, tenzij anders overeengekomen in een overeenkomst. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de dan geldende handelsrente in rekening gebracht. Daarnaast komen de in en buiten rechte te maken kosten in verband met aan opdrachtgever toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder begrepen incassokosten, die minimaal 15% van het verschuldigd bedrag zullen bedragen met een minimum van euro 150,– per factuur, voor rekening van de opdrachtgever.

8. Annulering

 1. Wanneer een opdracht na sluitingsdatum door Bakerbros wordt ontvangen behoudt Bakerbros zich het recht voor om deze opdracht te weigeren. Niettemin zal Bakerbros zich inspannen de opdracht uit te voeren evenwel zonder dat zij aansprakelijk is ingeval zij daarin niet zou slagen.
 2. Bij annulering door de opdrachtgever van enige opdracht binnen de hieronder sub a t/m d genoemde termijn, brengt Bakerbros de volgende kosten in rekening:
 • Bij annulering in de periode vanaf 30 dagen vóór de sluitingsdatum tot en met 15 dagen vóór de sluitingsdatum: 25% van de plaatsingskosten.
 • Bij annulering in de periode vanaf 14 dagen vóór de sluitingsdatum tot en met 8 dagen vóór de sluitingsdatum: 50% van de plaatsingskosten.
 • Bij annulering in de periode vanaf 7 dagen vóór de Sluitingsdatum tot en met 4 dagen vóór de sluitingsdatum: 75% van de plaatsingskosten.
 • Bij annulering in de periode vanaf 3 dagen vóór de sluitingsdatum: 100% van de plaatsingskosten.

9. Aansprakelijkheid

 1. Indien de opdrachtgever namens een adverteerder of andere vertegenwoordiger optreedt, staat de opdrachtgever in voor de nakoming van de bepalingen van de overeenkomst door deze adverteerders of van andere vertegenwoordigde.
 2. Bakerbros is eerst ten aanzien van de overeenkomsten en opdrachten uit hoofde van artikel 1 gebonden na een door of namens haar rechtsgeldig ondertekende bevestiging van mondelinge of schriftelijke opdrachten van opdrachtgever dan wel door plaatsing van de advertentie of uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Bakerbros niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen aanvragen en mededelingen die mondeling zijn gedaan of zijn overgebracht door middel van enig technisch middel, zoals telefoon, e-mail, fax en soortgelijke transmissiemedia.
 3. Bakerbros voert de advertentiecontracten alsmede haar overige werkzaamheden en diensten zo zorgvuldig mogelijk uit. Bakerbros is bij een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen slechts dan aansprakelijk, als haar een meer dan lichte mate van onzorgvuldigheid kan worden verweten. Indien Bakerbros evenwel aansprakelijk is voor het eventueel niet of niet juist uitvoeren van opdrachten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade en tot een zodanig bedrag als in redelijke verhouding staat tot, doch niet overschrijdende, het bedrag waarvoor de opdracht, respectievelijk het niet of niet juist uitgevoerde gedeelte van de opdracht is aangenomen.
 4. Bakerbros is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade of gevolgschade. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid, met name ook voor indirecte schade, is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Ingeval de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan een of meer van de in deze Algemene Voorwaarden vermelde of met Bakerbros overeengekomen voorwaarden, is Bakerbrosgerechtigd – onverminderd haar recht op schadevergoeding of nakoming, zulks naar haar keuze – de uitvoering van de opdracht op te schorten zolang deze tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortduurt, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden
 6. Als Bakerbros door onvoorziene omstandigheden of door overmacht bij de productie van het tijdschrift is verhinderd een advertentieopdracht uit te voeren, dan heeft Bakerbros het recht om de uitvoering van die opdracht op te schorten voor de duur van de verhindering dan wel de overeenkomst te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever te zijn gehouden. In deze gevallen is Bakerbros verplicht de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de verhindering in kennis te stellen en zich uit te spreken ten aanzien van de hiervoor vermelde keuze.
 7. De opdrachtgever is gehouden Bakerbros, alsmede voor hen werkzame derden te vrijwaren en schadeloos te stellen voor kosten, schaden en interesses, die voor Bakerbros, of voor hen werkzame derden, mochten ontstaan als gevolg van vorderingen, die andere dan de hierboven genoemde derden in verband met of ter zake van de door de opdrachtgever aan Bakerbros verstrekte opdracht of uitvoer daarvan tegen Bakerbros of de voor hen werkzame derden mochten instellen. Deze vrijwaring en schadeloosstelling gelden onder andere voor eventuele vorderingen van derden in verband met inbreuken of vermeende inbreuken op auteursrecht van deze derden.

10. Slotbepalingen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle opdrachten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Rechtbank Amsterdam bij uitsluiting de competente rechter.
 2. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 januari 2021. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Algemene Voorwaarden.